pgp pathfinder and key statistics

PGP trust paths : Simon Richter → Martin Sjögren

fromstats  Simon Richter <Simon.Richter.at.hogyros.de>
tostats  Martin Sjögren <sjogren.at.debian.org>
findreverse path
see alsopaths image by wotsap wotsap
 0 5706A4B4  stats  Simon Richter <Simon.Richter.at.hogyros.de> #27 signs
 1 3E8DCCC0  stats  Martin Wuertele <martin.at.wuertele.net> #49 signs
 2 9C04F456  stats  Martin Sjögren <sjogren.at.debian.org> #667
 0 5706A4B4  stats  Simon Richter <Simon.Richter.at.hogyros.de> #27 signs
 1 3FCC2A90  stats  Amaya Rodrigo Sastre <amaya.at.debian.org> #66 signs
 2 9C04F456  stats  Martin Sjögren <sjogren.at.debian.org> #667
 0 5706A4B4  stats  Simon Richter <Simon.Richter.at.hogyros.de> #27 signs
 1 788A3F4C  stats  Joey Hess <joeyh.at.debian.org> #145 signs
 2 9C04F456  stats  Martin Sjögren <sjogren.at.debian.org> #667
 0 5706A4B4  stats  Simon Richter <Simon.Richter.at.hogyros.de> #27 signs
 1 607559E6  stats  Benjamin Hill (Mako) <mako.at.atdot.cc> #7 signs
 2 9C04F456  stats  Martin Sjögren <sjogren.at.debian.org> #667
 0 5706A4B4  stats  Simon Richter <Simon.Richter.at.hogyros.de> #27 signs
 1 5C6153AD  stats  Mark Brown <broonie.at.sirena.org.uk> #129 signs
 2 9C04F456  stats  Martin Sjögren <sjogren.at.debian.org> #667
 0 5706A4B4  stats  Simon Richter <Simon.Richter.at.hogyros.de> #27 signs
 1 C99870B1  stats  Benjamin Hill (Mako) <mako.at.bork.hampshire.edu> #14 signs
 2 9C04F456  stats  Martin Sjögren <sjogren.at.debian.org> #667
 0 5706A4B4  stats  Simon Richter <Simon.Richter.at.hogyros.de> #27 signs
 1 F2CF01A8  stats  Bdale Garbee <bdale.at.gag.com> #13 signs
 2 9C04F456  stats  Martin Sjögren <sjogren.at.debian.org> #667
 0 5706A4B4  stats  Simon Richter <Simon.Richter.at.hogyros.de> #27 signs
 1 DC814B09  stats  Javier Fernández-Sanguino Peña <jfs.at.debian.org> #497 signs
 2 9C04F456  stats  Martin Sjögren <sjogren.at.debian.org> #667

PGP pathfinder & key statistics

from :    to :       

stats :       Valid HTML 4.01! computer science department, Utrecht
Software by Henk P. Penninghomepgp ; wotsap archive
Since dec 2012 data is kindly provided by Christoph Egger ;
before feb 2012 by Patrick Feisthammel & Jörgen Cederlöf.
Last data update : Sun Sep 21 06:14:58 2014 [UTC] [pgp.cs.uu.nl,131.211.32.72]