pgp pathfinder and key statistics

PGP trust paths : Stefan Gerdelbracht → Simon Richter

fromstats  Stefan Gerdelbracht (StefanG) <stefan.at.gerdelbracht.de>
tostats  Simon Richter <Simon.Richter.at.hogyros.de>
findreverse path
see alsopaths image by wotsap wotsap
 0 1C57BFA4  stats  Stefan Gerdelbracht (StefanG) <stefan.at.gerdelbracht.de> #312 signs
 1 962FD2DE  stats  Georg Lukas <georg.at.op-co.de> #69 signs
 2 5706A4B4  stats  Simon Richter <Simon.Richter.at.hogyros.de> #27
 0 1C57BFA4  stats  Stefan Gerdelbracht (StefanG) <stefan.at.gerdelbracht.de> #312 signs
 1 514B3E7C  stats  Florian Ernst <florian_ernst.at.gmx.net> #74 signs
 2 5706A4B4  stats  Simon Richter <Simon.Richter.at.hogyros.de> #27
 0 1C57BFA4  stats  Stefan Gerdelbracht (StefanG) <stefan.at.gerdelbracht.de> #312 signs
 1 3349349A  stats  Rebecca Grimm (Lay) <lay.at.ixix.de> #117 signs
 2 5706A4B4  stats  Simon Richter <Simon.Richter.at.hogyros.de> #27
 0 1C57BFA4  stats  Stefan Gerdelbracht (StefanG) <stefan.at.gerdelbracht.de> #312 signs
 1 4EEB31F1  stats  Maik Broemme (Babyface) <mbroemme.at.plusserver.de> #374 signs
 2 5706A4B4  stats  Simon Richter <Simon.Richter.at.hogyros.de> #27
 0 1C57BFA4  stats  Stefan Gerdelbracht (StefanG) <stefan.at.gerdelbracht.de> #312 signs
 1 369CCFAD  stats  Uwe Berger (BraLUG e.V.) <bergeruw.at.gmx.net> #1479 signs
 2 E263FCD4  stats  Kurt Gramlich <kurt.at.skolelinux.de> #11 signs
 3 5706A4B4  stats  Simon Richter <Simon.Richter.at.hogyros.de> #27
 0 1C57BFA4  stats  Stefan Gerdelbracht (StefanG) <stefan.at.gerdelbracht.de> #312 signs
 1 A3E45D66  stats  Alexander Neumann <alexander.at.lochraster.org> #372 signs
 2 75BE8097  stats  Florian Lohoff <flo.at.rfc822.org> #17 signs
 3 5706A4B4  stats  Simon Richter <Simon.Richter.at.hogyros.de> #27
 0 1C57BFA4  stats  Stefan Gerdelbracht (StefanG) <stefan.at.gerdelbracht.de> #312 signs
 1 8A3EB3DA  stats  Sabine Schulz <sabine.at.sanflorimal.de> #2182 signs
 2 7F4584DA  stats  Andreas Kretschmer <andreas.at.a-kretschmer.de> #1548 signs
 3 5706A4B4  stats  Simon Richter <Simon.Richter.at.hogyros.de> #27
 0 1C57BFA4  stats  Stefan Gerdelbracht (StefanG) <stefan.at.gerdelbracht.de> #312 signs
 1 B3FBAE33  stats  Stefan Schumacher (http://www.net-tex.de) <stefan.at.net-tex.de> #1246 signs
 2 37E272E8  stats  Michael Prokop (Web: www.michael-prokop.at) <mail.at.michael-prokop.at> #671 signs
 3 5706A4B4  stats  Simon Richter <Simon.Richter.at.hogyros.de> #27

PGP pathfinder & key statistics

from :    to :       

stats :       Valid HTML 4.01! computer science department, Utrecht
Software by Henk P. Penninghomepgp ; wotsap archive
Since dec 2012 data is kindly provided by Christoph Egger ;
before feb 2012 by Patrick Feisthammel & Jörgen Cederlöf.
Last data update : Sun Aug 31 06:15:20 2014 [UTC] [pgp.cs.uu.nl,131.211.32.74]